MODUL 5
Konfliktlösning i en interkulturell trädgård.

Översikt:

Denna modul beskriver motstridiga omständigheter som kan hända i vardagen för alla personer som arbetar i en stadsträdgård. Modulen visar hur man ska ingripa för att hitta lösningar. 

Denna modul sätter ett särskilt fokus på följande:

 • Den typ av konflikter som inträffar i stadsträdgården
 • Dynamik och attityder
 • Konfliktlösning
 • Att upprätthålla goda relationer

Kunskap

 • Hur man känner igen och identifierar en konflikt 
 • Tekniker för att hantera konfliktsituationer
 • Hur man medlar

Kompetens

 • Hur man ökar öppen och bilateral kommunikation
 • Lär dig att lyssna aktivt
 • Värderar multikulturella perspektiv
 • Främjande av interpersonellt samarbete. 

Attityder

 • Att vara öppen
 • Ömsesidig respekt
 • Att hantera fördomar
 • Tålamod och lugn i stressiga situationer.
 • Konflikt är ett oundvikligt inslag i sociala relationer. Nyckeln till problemet är att varje konflikt kan ta en destruktiv eller konstruktiv kurs. Därför är frågan inte att eliminera eller förhindra konflikt utan att veta hur man ska undvika situationer där konflikter uppstår och hantera konflikter med tillräckliga resurser så att de involverade kan berikas.
 • Stadsträdgården är en del av samhället och är inte undantagen från konflikter och känsliga situationer, som kräver viss professionell kompetens.
 • Urbana trädgårdar har ofta en bred kulturell mångfald av människor. Det kan ibland leda till stressiga situationer som människor upplever eller arbetar i trädgården. Dessutom framhäver våra fallstudier vikten av att genomföra vissa policyer och god praxis i urbana trädgårdar som hjälper till att minska intensiteten i konflikterna och leta efter möjliga lösningar som tillfredsställer alla parter och gör trädgården till en plats som är inkluderande och välkomnande.

Konflikt är ljus och skugga, fara och möjligheter, stabilitet och förändring, styrka och svaghet, impulsen att gå framåt och det hinder det motsätter sig. Alla konflikter innehåller skapandet och förstörelsens frö (Sun Tzu, 480-211 f.Kr.).

Enligt Royal Academy of the Spanish Language finns det många definitioner av konflikter inklusive "strid eller kamp"; "väpnad konfrontation", "problem, olycklig situation" och slutligen "problem, fråga, fråga om diskussion. "

Fram till nyligen ansågs konflikter som något negativt att undvika, något relaterat till psykiska problem, sociala störningar och krig.

Konflikt kan ha många positiva funktioner och värden såsom:

 • Undvika brist på framsteg.
 • Stimulera intresse och nyfikenhet.
 • Bli ursprunget till personligt och socialt utbyte.
 • Hjälp med att skapa individuella och gruppidentiteter och lära känna varandra bättre.
 • Hjälp dig att lära dig nya sätt att svara på problem.
 • Hjälp till att skapa fruktbara och varaktiga relationer.

Konflikthantering börjar med kunskapen om orsaken som utlöser konflikten. I allmänhet kommer meningsskiljaktigheter eller missförstånd vanligtvis från:

 • Dålig kommunikation: olika kommunikationsstilar kan leda till missförstånd mellan människor.
 • Olika värderingar: bristen på acceptans och förståelse och olika uppfattningar om verkligheten eller synpunkter är en källa till konflikt.
 • Olika intressen: konflikt inträffar när människor uteslutande fokuserar på sina personliga mål, ignorerar gemensamma mål och gruppens bästa.
 • Personlighet kolliderar: alla sociala miljöer består av individer med olika personligheter och, om inte alla parter förstår och accepterar en gemensam strategi, kommer konflikter att uppstå.
 • Dålig prestation: när en eller flera personer i en grupp inte är på samma nivå av engagemang och gemensamma värderingar, är konflikt oundvikligt.
 • Dåliga resurser: För ofta känner människor att de måste tävla om tillgängliga resurser för att utföra olika aktiviteter. En miljö som kännetecknas av få resurser är en plats där konflikter kan utlösas.

När människor delar ett gemensamt utrymme som en interkulturell trädgård, hittar vi ofta följande typer av konflikter:

 • Intrapersonal. Detta är en personlig konflikt och är vanligtvis en kollision mellan handlingarna och en människas egenskaper, egenskaper och karaktär, vilket kränker den. Det kan finnas en situation där människor som tvingas lämna sitt hem och sin familj på grund av omständigheter som inte är under deras kontroll (krig, diskriminering, fattigdom, våld).
 • Interpersonal. Det här är de konflikter vi har med andra människor. Det är nödvändigt att sätta dem i kontext så att de som är inblandade i konflikten kan uppnå sina mål. Denna typ av konflikt kan genereras av brist på sociala färdigheter, fördomar eller olika idéer och uppfattningar.
 • Inre grupp. De förekommer inom gruppen, bland dess medlemmar. För att lösa dessa typer av konflikter är det nödvändigt att undersöka vissa element som tillit, graden av engagemang, empati, kommunikation mellan medlemmar, ömsesidig kunskap osv. Till exempel kan det finnas människor med olika bakgrunder, kulturer eller upplevelser i samma trädgård.
 • Bland grupper. De är de mest komplicerade att adressera och förekommer mellan olika grupper. Det är nödvändigt att utveckla ömsesidig kunskap och utbyte, skapa en samarbetssituation som gynnar de olika grupperna. Till exempel när trädgården är öppen för olika grupper som möter varandra kan missförstånd eller till och med fysisk konflikt eller våld uppstå. (Concepcion Arenal urbana trädgård)

Interkulturella trädgårdar är naturligtvis vanliga utrymmen och bör vara en plats för integration, harmoni och berikande upplevelser. Men de är inte alltid fria från konflikter. De senaste upplevelserna i dessa trädgårdar visar ett antal konfliktområden som är:

 • Språk- och kommunikationsproblem. I en mångkulturell och flerspråkig miljö är det ibland svårt att lägga in vissa idéer på ett annat språk. Detta tillsammans med en bristande förståelse för den lokala kulturen kan göra kommunikationen svår, särskilt när det finns nya trädgårdsmästare.  → Se utbildningsmodul 3 för mer information
 • Brist på konstant engagemang. På grund av olika personliga situationer som vi kan hitta bland trädgårdsmästarna i en interkulturell trädgård är det ibland svårt att säkerställa engagemang från migranter att se till att scheman följs som krävs för att utföra trädgårdens aktiviteter.
 • Rasism. Ibland stöds rasistiska beteenden av den lokala befolkningen och användarna själva, som interagerar med resten av trädgårdsmästarna i samhällets trädgårdar
 • Avsaknad av deltagande i de aktiviteter som anordnas av trädgårdsansvariga. Inledningsvis kan kulturella skillnader vara ett hinder för att utveckla dagliga aktiviteter i en stadsträdgård.
 • Stöld: Tyvärr kan stöld också ske i en miljö som har skapats för att främja integration och multikulturell samexistens.
 • Beteende regression. På grund av de personliga situationerna för vissa användare av trädgården (beroendeproblem, stress, psykiska hälsoproblem) finns det ibland ett bakslag i deras förmåga att integrera framgångsrikt vilket kan leda till en försämring av deras situation. Detta kan leda till konflikter mellan trädgårdsmästarna och de ansvariga.
 • Kollisioner med myndighet. Även om öppen kommunikation uppmuntras i en multikulturell och integrationsmiljö, är närvaron av chefer eller samordnare viktigt för att utföra uppgifterna i en trädgård
 • Egotism och personlig nytta. Ibland förstår trädgårdsmästare inte fördelarna som en interkulturell trädgård kan ge för gruppen och bara driva sin egen fördel utan att engagera sig med andra.
 • Dåliga resurser. Bristen på finansiering, material och mänskliga resurser kan vara av avgörande betydelse för utvecklingen av verksamheten i ett interkulturellt utrymme.

I litteraturen finns det otaliga klassificeringar om den metod som människor tar i närvaro av en konflikt, men de vanligaste är:

 • Konkurrenskraftig strategi -Idén att vinna eller förlora råder, där personen ursprungligen vill vinna till varje pris. Detta är farligt eftersom det kan skapa en inställning till kontinuerlig konkurrenskraft, hämnd och förbittring.
 • Kompromissfull inställning- Detta består i att ge och till och med förneka konflikten så att den inte går vidare och inte skapar en möjlighet att lösa något. Ibland kan det vara det bästa alternativet att lugna situationen och det är viktigt att hjälpa den andra parten att lösa sig i konflikten för att uppnå sina intressen.
 • Samarbete- Det är utan tvekan det mest berikande eftersom det tar hänsyn till parterna i konflikt, vilket ger ett vinn-vinn-resultat. Det kommer att generera ytterligare en handlingsplan och möjligheten att förena.

Från verk av Balke och Moutons (1964), utvecklade författare som Rahim (1997) och Thomas (1992) den mest kända klassificeringen av konflikthanteringsbeteende.

 • Tävling: kännetecknas av att eftersträva sina egna mål utan att ta hänsyn till de motståndarpartier som vi står i konflikt med. 
 • Undvik: kännetecknas av att inte möta problemen. Konflikter skjutas upp utan att tänka på de behov som står på spel, så att varken deras egna intressen eller andras värderas.
 • Engagemang: det är baserat på förhandlingar och sökandet efter lösningar genom en överenskommelse från de konfronterade. Genom detta sätt att hantera konflikten avstår parterna från en serie personliga mål för att nå en lösning som gynnar båda. Lösningen tillfredsställer därför endast de konfronterade.
 • Boende: det betyder att, av en av parternas vilja, ge upp den andras åsikter och därmed avstå från sina egna för att lösa ett problem.
 • Samarbete: det betyder att samarbeta med varandra i sökandet efter ett gemensamt mål. Det handlar om att utforska oenigheten, generera alternativ som tillfredsställer båda parter.

Det finns en stor mängd information om hur man hanterar konflikter från dess ursprung. När det gäller urbana trädgårdar kan vi använda följande allmänt erkända tekniker:

 • Förhandling: där de två parterna som är inblandade i konflikten vinner genom att göra vissa eftergifter. Deltagande är frivilligt och det finns inget ingripande från tredje part. Det är en av de mest använda teknikerna för dess informalitet och användbarhet.
 • Win-win tekniker: i denna teknik vinner alla parter, med fokus på att hitta ett alternativt sätt att nå konsensus, fokusera på gemensamma affiniteter och intressen snarare än själva problemet. Det underlättar solidaritet, empati, dialog och sökandet efter en mellanpunkt mellan parterna. (Fisher och Ury, 2011)
 • Medling: där en neutral tredje part underlättar kommunikation och hjälper båda parter att förhandla för att nå ett ömsesidigt avtal där konfidentialitet, samarbete och framskrivning råder.

Förutom de tekniker som beskrivs ovan finns det andra verktyg som kan hjälpa oss att analysera och lösa konflikter. En funktion i dessa verktyg är att de måste vara:

 1. Snabb i deras ansökan
 2. Flexiblel
 3. Allmän
 4. Enkel i utförande
 • CAT (Conflict Analysis Tipology): detta verktyg, även om det är enkelt, är av stor vikt för att analysera vad som har hänt var konflikten härstammar från och vilka trädgårdsmästare har behov. Ett frågeformulär används där användare utvärderar konfliktens omfattning och svårighetsgrad. (Redorta. 2006

Här är tio tips för att förhindra konflikter i framtiden:

 • Tips 1. Arbeta med förebyggande. En bra miljö kan hjälpa till att förebygga uppkomsten av konflikter. Upprätta grundläggande samexistensregler och utveckla aktiviteter för att förbättra dialogen och samexistensen i trädgården.
 • Tips 2. Främja och ta hand om kommunikation. Inom multikulturella urbana trädgårdar är verbal och icke-verbal kommunikation mycket viktig. Våra trädgårdsmästares kommunikationsfärdigheter måste arbetas med, men vi måste också ta hand om vår egen kommunikation genom att uppmuntra till produktiv dialog och aktivt lyssnande.→ (Se utbildningsmodul 3 för mer information)
 • Tips 3. Analys av problemets verklighet. Vi vet att inte alla problem har samma intensitet eller svårighetsgrad, så det är tillrådligt att analysera i detalj ursprunget och orsakerna till problemet och ge det den vikt det förtjänar.
 • Tips 4. Erbjuda alternativa lösningar. Att visa våra trädgårdsmästare möjligheten att leta efter olika, alternativa sätt till ett problem ger oss möjlighet att nå mer reflekterande avtal, vilket får parterna i konflikten att delta i avtalet.
 • Tips 5. Håll dig lugn. Att bibehålla en avslappnad attityd kan hjälpa till att lösa konflikten tillfredsställande men utan att glömma att stå fast och otvetydig.
 • Tips 6. Implementera konfliktlösningstekniker. Det finns otaliga tekniker för att kunna implementera dem beroende på hur allvarlig konflikten är.
  → För att ta reda på mer information, kom tillbaka till kapitel 4 för att se de vanligaste teknikerna.
 • Tips 7. Träna trädgårdsmästare i att lösa konflikter. Förebyggande och konfliktlösningsträning kommer att förhindra problem från att gå vidare och kommer att vara en utmärkt förebyggande åtgärd.
 • Tips 8. Teamwork. Att främja mellanmänskliga relationer på ett hälsosamt och samtyckligt sätt inom hela nätverket av trädgårdsmästare.
 • Tips 9. Framtida prognoser. Det slutliga målet är att kunna upprätthålla de avtal som parterna har nåt över tid så att de är hållbara.
 • Tips 10. Uppföljning. Utvärdera utvecklingen av avtalet och uppkomsten av nya konflikter är viktigt för att upprätthålla en harmonisk samexistens i den multikulturella trädgården.

Slutligen finns det god praxis som används med framgång i andra interkulturella trädgårdar. Det kan hjälpa till att förebygga nyligen inträffade konflikter.

 • Ordna regelbundna, öppna möten
  Det är kanske det mest använda förfarandet i interkulturella trädgårdar, eftersom det är ett deltagande organ som hjälper till att samla beslut. Det garanterar öppna diskussioner och öppen styrning.
 • Runt bordet
  Används i mindre grupper för att dela problem och möjliga lösningar. De åtföljs ofta av aktiviteter som att äta tillsammans, dela kaffetid etc. för att uppnå en avslappnad och pålitlig miljö.
 • Stödgrupper
  Bildad av trädgårdsanvändarna själva, och med dessa grupper är det avsett att ge känslomässig täckning till trädgårdsmästarna som går igenom en svår eller känslig situation. Det finns alltid en mentor som kan vägleda människor som lever med konflikter.
 • Ledarnas tillgänglighet
  Det är tillrådligt att chefer eller andra ansvarsfulla personer ägnar varje vecka åt sig att gå runt i trädgården och lyssna på de problem som trädgårdsmästare kan ha. Syftet är att kunna förutse och förebygga eventuella konflikter.
 • Hänvisning till andra sociala resurser
  Det är av stor vikt att implementera nätverk eller hänvisningar till lag med offentliga tjänster som sociala tjänster tillgängliga i området. (Se den spanska sammanfattningsrapporten för att få information om dessa metoder).
 • Aktiviteter och workshops
  Vi hänvisar till fallstudier som vi har observerat i UGAIN-projektet, där informella aktiviteter är mycket viktiga för att skapa ett konfliktfritt klimat och en bekväm och avslappnad atmosfär som: kör, målning, hantverk, matlagningskurser, matlagningskurser språk , etc.  → (Concepcion Arenal urbana trädgård); (Undervisning på Spanska för invandrare); (Matlagningsworkshop); (Samenprojekt - fröprojekt); (Ateljéns Trädgård) Studio Garden at the Folkuniversitetet in Växjö, Sweden); (Internationella trädgårdar i Göttingen); (The Grange).
 • Hitta andra sätt att kommunicera på
  Implementering av alternativa kommunikationskanaler är viktigt, vilket underlättar muntlig och skriftlig kommunikation som ibland kan hindras av språkproblem, förlägenhet osv. På detta sätt kommer att skapa forum, sociala nätverk, en förslagslåda etc. att hjälpa till att upprätthålla en vätska och ständig kommunikation mellan trädgårdsmästarna.→ (Garten der Begegnung);(Växa tillsammans Levenshulme); (Undervisning på Spanska för invandrare)

Frågor för självreflektion

 • Vilka typer av allmänna konflikter kan hända i sociala relationer som vi har sett i den här modulen?
 • Vilka typer av konflikter förväntar du dig när du driver ditt eget trädgårdsprojekt?
 • Beskriv minst en metod som en person kan ha när de ingår i en konflikt.
 • Nämn några av de konfliktlösningstekniker som vi har sett i den här modulen?
 • Reflektera över de goda rutinerna du har sett i den här modulen. Kan du tillämpa några av dessa i ditt trädgårdsinitiativ?

[WpProQuiz 17]

Så här lär du dig mer om konflikter:

 • Deutsch, M y P.T. Coleman (“eds.”). (2000) The handbook of conflict resolution: theory and practice. Jossey-Bass Publishers
 • Fisher, R., Ury, W. and Patton, B. (1991), Getting to Yes: Negotiating Agreement without Giving In, 2nd ed., Houghton Mifflin
 • Sun Tzu, The Art of War. (The work has been dated from between the 6th to the 3rd century BC)
 • Eduard Vinyamata. (2001) Conflictologia. Teoria y practica en Resolucion de Conflictos. Ariel Practicum
 • Josep Redorta. (2004) Como analizar los conflictos. La tipologia de conflictos como herramienta de mediacion. Paidos Contextos
 • Ortego Maté, López Gonzaáez, Álvarez Trigueros (2011). Ciencias Psicosociales I. tema 9, Los confictos. From https://ocw.unican.es/pluginfile.php/1420/course/section/1836/tema_09.pdf
 • Helena Cornelius, Shoshana Faire (2017). Tu ganas yo gano. Como resover conflictos creativamente y disfrutar de las soluciones. Gaia
TOP