Internationale Gärten e. V. Göttingen

PDF

Introduktion

De internationella trädgårdarna i Goettingen är platser där flyktingar, invandrare och tyska familjer möts och skapar vänskap och nära relationer. De tre trädgårdarna, som utgör projektet, är positiva exempel på internationell förståelse och integration. Projektet med sitt breda utbud av aktiviteter, uppmuntrar till social integration. Begreppet interkulturellt trädgårdsarbete föddes i Goettingen i början av 1990-talet och spred sig globalt. På 1990-talet skapades projektet av en grupp flyktingar och en jordbruksingenjör som saknade sina hemländer och sitt trädgårdsarbete.

“Jag tror att om du har färdigheter, och om du vet något, måste din kunskap vara öppen för andra. Det är viktigt att få in en fot i trädgården, och sedan börja delta i trädgården. Det är också mycket viktigt att det är en blandad grupp. Vi vill inte bara ha specialister, utan människor som har trädgårdserfarenhet. Detta är mycket viktigt för gruppen.”
Föreningens ordförande

“Det är väldigt viktigt för mig att när du startar en trädgårdsgrupp frågar du inte vad du har studerat eller vad deras yrkesbakgrund är. Alla människor är på samma nivå. Varje person har sin stolthet och behandlas så. Berätta inte för en annan medlem, att den inte förstår! Detta skulle vara en stor börda för en person, oavsett var han kommer ifrån, oavsett vad han har eller inte har. Ja, du måste ta med alla ombord och det tar lite tid. Försök att använda olika metoder och olika tillvägagångsätt.”
Volontär och före detta flykting (för närvarande rådgivare för interkulturella trädgårdsprojekt)

Fakta om trädgården

 • Friedensgarten Grone (Fredens trädgård i Grone), Siekweg 65, 37081 Goettingen, Tyskland
 • Gemeinschaftsgarten Geismar (Gemensam trädgård i Geismar), Schulweg 99, 37083, Goettingen, Tyskland
 • Willkommensgarten auf den Zietenterrassen, Hannah Vogt Straße 10, 37081 Goettingen, Tyskland.
 • Beskrivning av trädgården

  Fredens trädgård i Grone är en av tre internationella trädgårdarna i Göttingen. Det ligger vid södra delen av Siekweg i stadsdelen Grone. Trädgården täcker för närvarande 3 000 m² och har 15 trädgårdsmedlemmar. Det finns privata och offentligt ägda drivbänkar, samt tema baserade drivbänkar. Den rymliga trädgården har ett skjul för trädgårdsredskap. En trädgårdstuga där trädgårdsmästare kan vila efter arbetet, samt en komposttoalett och tre bikupor. Tre biodlare tar hand om vaxkakorna. Honungen bereds och säljs sedan. Vinster från försäljningen är avsedda för föreningen. Trädgårdarna tar gärna och ofta emot besökare. I trädgården odlas frukt, grönsaker, örter och svamp. Trädgården i Geismar-distriktet ligger mellan en skola och ett dagis. Marken tillhandahålls av en kyrka, för närvarande är cirka 20 medlemmar aktiva i trädgården. Dessa medlemmar odlar sina produkter på gemensamt ägda tomter samt temabaserade drivbänkar. Förutom trädgårdsmästarna odlar flera skol- och dagisgrupper och en “Transition Town” drivbänkar. Trädgården innehåller en modern komposteringstoalett och en örtspiral, som byggdes av trädgårdsmästarna själva. Skolbarn från grannskolan planterade örterna i spiralen. Trädgården är den första i landet, då projektet skapades på 1990-talet.

  The Garden of Welcome är det senaste trädgårdsprojektet i föreningen. Medlemmarna av föreningen började bygga en trädgård på våren 2016 direkt efter att ett tillfälligt flyktingboende byggdes. För närvarande är de främst barn som bor i boendet och är inblandade i trädgården. Vuxna och grannar är välkomna att hjälpa till. Welcome Garden finansieras av den tyska barnfonden och stöds av “Ertomis”. Trädgårdarna är ca 1500-2000m2.

  Förutom välkomst trädgården som tillhör den tillfälliga flyktingförläggningen, föreningen måste betala ett leasingavtal till markägaren (kyrkan, Goettingen). Underhållskostnaden för trädgårdarna är 4000–5000 euro. Föreningen får donationer, små projektpengar och medlemsavgifter för att täcka sina kostnader. De som arbetar i trädgårdarna och föreningen består av 60 % (flyktingar och invandrare): 40 (lokalbefolkningen från Goettingen).

  Details of the initiative

  Trädgården underlättar samverkan och etablerar dialog i ett internationellt samhälle. Trädgårdsmedlemmarna i Göttingen följer 10 arbetsprinciper som är:
  1. Betydelsen av erfarenheter, lärande och att växa i samhället
  2. Medveten av mångfald
  3. Stödja självkänsla och självförtroende
  4. Deltagande stöder individer och samhället
  5. Erbjuder praktisk hjälp
  6. Att upprätta respektfulla relationer
  7. Dela och bidra
  8. Krishantering
  9. Byggande av broar mellan lokalbefolkningen, flyktingar och invandrare
  10. En helhetssyn: Att vara en förebild

  Göttings internationella trädgård har utbyte med andra interkulturella trädgårdsgrupper, nätverksorganisationen “anstiftung”, lokala och nationella ideella organisationer i Tyskland. Eftersom organisationen var den första internationella trädgården i Tyskland, fungerar projektet som en förebild och inspiration för andra projekt. Projektet är ofta en del av forskningsprojekt och med i media.

  Trädgårdsprojekten ger flera möjligheter till lärande: trädgårds- och miljökunskap, konstruktion och hantverk, språkkurser och interkulturellt utbyte. Volontärerna och föreningsorganisationer säger uttryckligen att inom trädgårdsprojektet är varje person i föreningen och inom trädgården lika. De anser att det är viktigt att vara en lärare samtidigt som varje person har kompetens och har resurser. De betonar vidare vikten av kulturutbyte och värdighet. Språkets mening är ambivalent.

  Å ena sidan är ömsesidig förståelse avgörande för social integration, men på trädgårdsspråk är detta inte ett hinder. Medlemmarna kommunicerar med gester, händer och kroppen, och vissa människor fungerar som översättare. Trädgårdsarbete är ett vanligt språk för folket. Närhet, tillit, konversation, samhälle och snabb interpersonell hjälp är viktigt i trädgården. Människor hjälper varandra under trädgårdsaktiviteterna, men stöder också varandra i personliga stressiga situationer, till exempel att förlora en familjemedlem, kämpar med barn eller någon stressig livssituation. Dessutom ses trädgårdensom en plats för rekreation och terapi, liksom en flykt från omständigheterna i det tillfälliga hemmet (trånga förhållanden, lite integritet). Detta var och är av betydelse för trädgården och för trädgårdens deltagare att känna sig välkomna. I många fall handlar det om trauma och hemlängtan.

  Förutom alla positiva erfarenheter och fördelar står föreningsmedlemmarna inför många utmaningar, till exempel att bli vana vid tysk byråkrati och administration. Dessutom är det inte alltid lätt att vara öppen inför varandra och respektera mångfald. Gruppbeslut kan ta lång tid och kan vara jobbiga. Men de är viktiga för deras arbete.

  I allmänhet bildar arbetsprinciperna interaktionen. Därför ses inte interpersonella problem och hur man närmar sig saker som hinder. Volontärer och omsorgspersonal har en hälsosam, proaktiv inställning till utmaningar och förändringar. De vet att när människor förändras, förändras även projektet och deras aktiviteter efter människors behov.

  Volontär (tidigare flykting, för närvarande rådgivare för interkulturella trädgårdsprojekt) anser att projektet är så framgångsrikt så deras tillvägagångssätt sprider sig först landsomfattande och sedan runt om i världen. Nyckeln till framgång: “Som jag sa tidigare, tålamod och intresse. Jag känner till flera projekt som har gett upp efter en vecka för att de inte har haft tålamod. “De tänkte: idag möter de gruppen, de planerar allt och gruppen kommer att göra allt. Det kommer inte att bli framgångsrikt. Från första början, måste alla vara inblandade. Du måste lyssna på andra åsikter även om du inte delar den uppfattningen. Vi måste förklara orsakerna till att detta inte passar oss, vi har inte pengarna, och vi måste vänta, för att det här är viktigt för oss, vad är din åsikt? Planering och beslutande är väldigt viktigt.

  Trädgårdsansvarigas reflektion är att styrkan i gruppen kommer inifrån. Detta återspeglar den personliga nivån och arbetet i trädgården. Under årens arbete kan folk förändras, men samhället förblir. Ett exempel på närhet och styrka är att när förenämnda eller nuvarande medlemmar dör, får de anhöriga socialt och emotionellt stöd från medlemmarna i föreningen.

  På grund av sina tjugo års erfarenhet och sin personliga bakgrund av flyktingar var folket i Goettingen medvetna om de olika behoven hos flyktingar som kom år 2015. De kunde respektera deras behov.

  Cheferna förklarade att det tar tid med ett projekt med flera trädgårdar som i Goettingengrow. Tillväxten sker från insidan av gruppen. Folket i Goettingen har ett tillvägagångssätt som inte är till hjälpsamt för interkulturella trädgårdar.

  TOP