MODUL 4
Stärka migranta trädgårdsmästare

Översikt:

Den här modulen behandlar behovet av att stärka migranter och att ge möjligheter till interkulturella trädgårdar. 

Denna modul fokuserar på följande:

 • Stärkande modeller
 • Upplevelser från interkulturella trädgårdar
 • Aktiviteter som främjar stärkande i interkulturella trädgårdar eller i gemenskapens trädgårdar

Kunskap

 • Att få kunskap om olika koncept för att bli en del av ett samhälle
 • Att få förståelse för behovet av att stärka människor.
 • Att veta hur man kan stödja stärkandet av människor.

Kompetens

 • Hur man skapar projekt tillsammans med och inte för migranter
 • Hur man delar ansvar

Attityder

 • Förståelsen att integration inte är en enkelriktad process.

Integration – Inklusion – Empowerment
Olika koncept för att öka delaktighet i samhället

Har historiskt sett haft ett starkt fokus på individer som ansvarar för att integrera sig i ett homogent värdsamhälle. Integrationsbegreppet skapar därmed en polarisering mellan "vi och de andra". Detta kan också ses i lexikala definitioner av integration:"Att blanda sig med och gå med i samhället eller en grupp människor, ofta förändras för att passa deras livsstil, vanor och seder" (Cambridge Dictionary 2019)

I de senaste diskussionerna har integrationsbegreppet gått mer mot en komplex process med ett inkluderande mål som innebär lika möjligheter och rättigheter för alla människor.(Caritas 2018)

Definierar människors mångfald som norm. Medan integrationen har ett starkare fokus på individer har inkludering har en mer systemisk strategi. Staten och samhället ansvarar för att ge alla samma chanser och möjligheter (Caritas 2018) Systemet måste omvandlas för att säkerställa deltagande av alla oberoende från deras utgångsposition. (Georgi 2015)

Begreppet inkludering betonar de saker som samlar människor i stället för skillnaderna mellan människor och fokuserar på obegränsat deltagande i alla samhällsområden (Neußl-Duscher 2016)

Definieras som:

 • „utöka sin förmåga att ta effektiva beslut; individer, grupper och / eller samhällen som tar kontroll över sina omständigheter och uppnå sina egna mål.” (Braye and Preston-Shoot 1995)
 • „processen att få frihet och makt att göra vad du vill eller kontrollera vad som händer dig.“ (Cambridge Dictionary 2019)

Migranter konfronteras ofta med en motsatt situation. Människor med tidigare självbestämda liv och många sociala kontakter befinner sig språkligt och socialt isolerade med få möjligheter att sätta sina egna mål och göra meningsfulla handlingar.

Empowerment syftar till att stärka individer eller grupper som systematiskt utesluts och missgynnas för att få kontroll över tillgångar och fördelar och att kunna delta i beslutsfattande. (CIAT 2019)

Empowerment är en resursbaserad strategi som syftar till att skapa utrymmen och situationer där människor kan nå sina potential.

Möjligheter och utmaningar för empowerment i interkulturella trädgårdar

Interkulturella trädgårdar kan vara en värdefull resurs för empowerment. Detta kan ses i några av målen för den interkulturella trädgården i Göttingen (Tyskland). Trädgården kan

 • Bidra till återupplivandet av självinitiativ och individuellt arbete.
 • Ge mening genom att vara produktiv när du arbetar med arbetslöshet och ensamhet.
 • Bidra till viss självförsörjning.
 • Erbjuda ett utrymme för socialt möte med lokalbefolkningen.
 • Förbättra förståelsen för olika kulturer som en migration orsakar.
 • Hjälp med att bearbeta trauma och stärka det psyko-sociala välbefinnandet.
 • Öka kompetens och erfarenheter genom utbildning och hjälpa människor att orientera sig mot ett nytt yrke.

Andra trädgårdsanvändare betonar vikten av trädgårdar för empowerment enligt följande:

 • Att ha en paus från att ”vara migrant” och bara kunna vara en person och trädgårdsmästare ett tag.
 • Den interkulturella trädgården erbjuder ett utrymme där människor kan dela sina färdigheter, ändra positioner från lärare till elev och från elev till lärare eftersom varje person är skicklig och resursstark.
 • Den interkulturella trädgården är en plats som folk kan kalla sin egen som de känner att de tillhör.
 • Den interkulturella trädgården är en plats där människor kan ta över ansvar, från ansvaret för sin egen växande säng till ledande enskilda arbetsgrupper och aktiviteter eller bli en del av styrgruppen.

Medan de flesta interkulturella trädgårdar har satt sig som mål för integration och / eller inkludering och empowerment finns det flera begränsningar och utmaningar.

Många interkulturella trädgårdar startades i en top-down metod av institutioner eller av lokala volontärer som har vuxit upp i landet. Mål fastställs ofta av initiativtagarna och beslutsprocesser utformas enligt deras idéer och attityder. Hur man kan vidarebefordra ansvar och omvandla beslutsfattande för att underlätta lika deltagande möjligheter för alla deltagare kan vara utmanande för den ursprungliga styrgruppen.

Där interkulturella trädgårdsarbete skapas för flyktingar tenderar deltagarna att se dem som initiativtagarens projekt och inte som sin egen trädgård.

"Många gånger är misslyckandet att från början veta hur integration fungerar." (Trädgårdschef, Garten der Begegnung, 2019)

Där trädgårdsgrupper vill organisera på ett inkluderande sätt med platta hierarkier och fullt deltagande i beslutsfattande av alla medlemmar, möter de också hinder. Trädgårdsmästare som lever utmanande och stressande liv kanske inte vill vara involverade i beslutsfattande och organisation utan önskar tydliga strukturer och uppgifter.

Ytterligare faktorer som hindrar deltagande är

 • olika språk och dialekter.
 • fördomar.
 • brist på politiskt och ekonomiskt stöd för att skapa en stabil struktur.
 • brist på förmåga att organisera gruppen och att stödja människors deltagande med hänsyn till deras personliga situation.

 • Se alla människor på samma nivå oavsett ålder, utbildning, kön, nationalitet..
 • Var redo att använda alla metoder för att ta alla ombord (trots språkbarriärer)
 • Respektera att inte alla vill ha hjälp eller vill delta
 • Självkännande migranter så att de kan upptäcka sina talanger och använda dem
 • Individuella talanger är den viktigaste energikällan för självmakt

“Var uppmärksam på människors behov och var uppmärksam på de talanger de tar med sig” (Trädgårdschef, Garten der Begegnung, 2019)

 • Följ en inkluderande strategi. Var medveten om att alla människor tar med sig sina individuella styrkor. Samtidigt vara medveten om att vissa bakgrunder och erfarenheter gör det mer troligt att människor blir marginaliserade eller diskriminerade.
 • Se inkludering som en inlärningsprocess i båda riktningarna
 • Lär dig andra tillvägagångssätt (humor, respekt för äldre och vänskap kan vara viktigare än punktlighet)
 • Ett starkt fokus på interkulturellt möte och engagemang från början. Integration sker inte av sig själv.

"Öppoenhet och att inte ha tydliga idéer om hur något ska vara, utan att tänka tillsammans med människor om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Jag tycker att detta är väldigt viktigt för en samhällsträdgård som vår. [...] Denna öppenhet är andan i hela trädgården." Styrelseledamot, Bahrenfelder LutherGarten, 2019.

 • Gör din trädgårdsgrupp för att underlätta empowerment
  • Sök professionellt stöd vid behov (hantera interkulturell mångfald och konflikter)
  • Om det inte finns något politiskt stöd - sök stöd i samhället
  • Sök ett brett utbud av samarbeten med frivilliga, icke-statliga organisationer, institutioner, kyrkor ...
 • Organisera dina möten och beslutsprocesser för att underlätta deltagande
  • Översätt viktig information på olika språk
  • Tillsätt översättare för möten
  • Ta reda på om människor är vana att prata i en stor grupp eller behöver andra inställningar för att känna sig lätta att bidra med sin åsikt
  • Använd olika kommunikationskanaler som sociala budbärare, e-post, sms
  • Tydliga strukturer och tydligt beskrivna uppgifter hjälper trädgårdsmästare att engagera sig från början
 • Skapa aktiviteter med enkel åtkomst för att uppmuntra deltagande

 • Värdera människors kunskap och erfarenhet och ge utrymme för att dela färdigheter och kunskap

 • Utveckla aktiviteter utifrån människors erfarenheter och intressen
  • En sömnadsstudio med försäljning av produkter kan vara en bra aktivitet för människor som vet hur man kan sy eller få med sig sömnadsupplevelse (Systudio)

 • Erbjud utbildning enligt deltagarnas intressen och behov
  • Detta framhävs i utbildningsprogrammet ”Blommor anslut” där kvinnor lär sig grunderna i trädgårdsdesign och blomarrangemang → (Blommor sammanför)

 • Skapa utrymmen där människor kan utveckla sina egna idéer och nå sina potential.
  • Detta illustreras i ”Globala talanger” → (Globala talanger) , ett program där människor kan använda en studio för att utveckla sina idéer och hitta sitt eget företag.

Frågor för självreflektion

 • Reflektera över begreppen integration och integration och tänk på vad som passar med din trädgårdsstrategi.
 • Vilket av följande uttalanden håller du med om?
  • Empowerment är redan en del av vår trädgårdsutövning
  • Empowerment bör definitivt bli en del av vår trädgårdsutövning
  • Empowerment är .... (din egen åsikt)
 • Vad hjälper dig att skapa en stärkande miljö?
 • Tänk på aktiviteterna som presenteras i den här modulen och välj en som du kan anpassa till din trädgårdsgrupp.

[WpProQuiz 18]

Litteratur

 • Braye, S. & Preston-Shoot, M. (1995). Empowering Practice in Social Care. Buckingham: Open University Press.
 • Filsinger, D. (2008). Bedingungen erfolgreicher Integration –Integrationsmonitoring und Evaluation. Expertise im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn
 • Georgi, V.B. (2015). Anmerkungen zu aktuellen Debatten in der deutschen Migrationsgesellschaft Integration, Diversity, Inklusion
  https://www.die-bonn.de/zeitschrift/22015/einwanderung-01.pdf
 • Neußl-Duscher E., (2016). Transkulturelle Gemeinschaftsgärten
  Ein Beitrag zur gesellschaftlichen Integration? In soziales_kapital
  Wissenschaftliches Journal Österreichischer Fachhochschul-studiengänge Soziale Arbeit Nr. 15 (2016) / Rubrik "Thema" / Standort Salzburg

Internet

TOP