Introduktion

Asturias Acoge Association startade sin verksamhet 1994 med uppgiften att välkomna migranter som kom till Asturien från andra länder och kulturer, för att förbättra deras liv och deras integration i det spanska samhället. Sedan 2013 har “Huerta Acoge Project” utvecklats för att skapa en trädgård med inriktning integration, utbildning och odling av mat, och främst riktat till migranter och personer med risk för social utslagning.

“Vi vill ha mer mark för att kunna ta emot fler migranter som vill gå med i projektet. Skapa en bank av trädgårdar tillgängliga för de deltagare som slutar i projektet och vill fortsätta med utvecklingen av en trädgård.”
Organisatörs citat

“För personer som inte hade jobb och gillade att jobba med odling var det mycket bra att lära sig om traditionell odling i Asturien. Också möjligheten att lära sig hur man gör en kompost, i Ukraina använde vi kogödsel ”

Migrant trädgårdsmästare citat

Plats – koordinater

Fundación Docente de Mineros Asturianos (Fundoma) C/Ernesto Winter nº 2 | 33.012 Oviedo.

Beskrivning av trädgården

Huertas Acoge Projekt äger ett växthus och fastighet med klassrum i Fundoma Foundation genom ett samarbetsavtal med Asturias Acoge. Under 2018 deltog 13 invandrare bestående av 4 kvinnor och 9 män från Marocko, Senegal, Ecuador och Syrien i projektet.

Växthuset är ca 250 m2 och utanför växthuset finns en tomt på cirka 100 m2. Växthuset och marken är uppdelade i 8 enskilda lotter. Varje lott är tilldelad till åtminstone en deltagare i projektet för odling av grönsaker under organiska grunder. I projektet utvecklas utöver det enskilda trädgårdsarbetet, aktiviteter för samarbete, utbildning och interkulturella aktiviteter, där varje trädgårdsmästare är skyldig att delta för att garantera trädgårdsskötseln och uppnåendet av målen för projektet. Trädgården hyrs av Asturias Acoge från Fundoma för en symbolisk summa för hyran på 11 kronor/månad, för kostnaden av vatten och el. Kontraktet förnyas årligen. De initiala kostnaderna var ca 2500 kronor, Fundoma skänkte växthuset och några trädgårdsredskap. Den största utmaningen var att städa, gödsla och förbereda den mark som varit övergiven i flera år.

Årligen är utgifterna ca 7000 kronor för hyror och förnödenheter (vatten och el), 2000 kronor för material (verktyg, några frön och plantor), 3000 kronor för lön och socialförsäkring (person som anställs av föreningen för samordning av aktiviteter). Ibland ökar denna kostnad för att nya projekt kopplade till Huertas Acoge utvecklas, till exempel i 2018 utvecklades projektet: en workshop i trädgård för skolbarn genom ett avtal med staden Oviedo utrustad med 30 000 kronor och ett projekt som heter Medrando, som syftar till minderåriga i invandrarfamiljer som dra nytta av föreningens verksamhet med ytterligare 30 000 kronor. Dessa kostnader stöds av partnerns bidrag, donationer från (Oviedo kommunfullmäktige och Socialtjänsten och Rättsrådet). Trädgården har ett växthus med tomter, ett klassrum för utveckling av workshops och möten, ett omklädningsrum och toaletter. Huvudproduktionen från trädgården är säsongens grönsaker och kryddväxter.

Fakta och reflektioner

Alla de 30 migranter som har deltagit i projektet har accepterarat den terapeutiska användningen av den urbana trädgården. Under 2018 hade projektet 19 personer, varav 6 var volontärer och 13 invandrare, 4 kvinnor och 9 män. Denna trädgård skapades med två syften: å ena sidan fungera som en mötesplats och som en möjlig aktiv resurs när det gäller att öka anställbarheten i framtiden. Som mötesplats ser vi behovet att deltagarna ska hitta en plats att känna sig bekväma och integrerade i det asturiska samhället. Teamet som bildas av frivilligorganisationen erbjuder att hjälpa dessa människor.

Tack vare Asturias Acoge har denna trädgård blivit den viktigaste mötesplatsen för migranterna i Oviedo, som är en plats fri från fördomar, där varje person kan uttrycka sig fritt och känna sig trygg med hjälp av volontärer som hjälper till med alla de uppgifter som trädgården kräver. Dessutom är det viktigt att notera den sociala och känslomässiga sidan av trädgården. Det finns också ett tillvägagångssätt för yrkesutbildning av migranter i ekologiskt jordbruk, vilket kommer att gynna dem när de kommer in på arbetsmarknaden. Det är viktigt att markera det pedagogiska arbetet som denna trädgård har för alla besökare: Å ena sidan är det ett exempel på hur de kan bli bra affärsmän tack vare sina ansträngningar och arbete inom jordbruket. I arbetet med skolbarn lyckades de lära ut hur grönsaker odlas på ett hälsosamt och vördnadsfullt sätt för att skydda miljön. Både funktioner, utbildning och medvetenhet ökar, och förenas i denna urbana trädgård.

Chanser/möjligheter

Projektet klarlägger möjligheten att få en plats där migranter kan tillbringa sin tid, öva sig i vad de har lärt sig och återuppta sin användning inom trädgårdsodlingen, eftersom de flesta har haft odlingslotter i sina hemländer. Minst 6 personer har fått, efter att ha deltagit i trädgården, en tomt för att fortsätta med odling av grönsaker till familjen. De har också samarbete med andra deltagare från andra länder, men även med projektets volontärer, de har delat kunskap och erfarenheter av odling från olika länder och kulturer och allt som involverar kommunikation och samspel mellan människor med olika kulturer. Och de har alltid värdesatt samarbeten med andra människor och besök i andra trädgårdar och projekt relaterade till ekologisk odling. För vissa personer har det blivit lättare när de fått grundutbildning i ekologisk odling, för detta förbättrar deras möjligheter få ett jobb som är kopplat till odling. Minst 4 personer har arbetat som tillfälligt anställda vid plockning av bär och frukter.

Hot/utmaningar

Samarbeten har varit en utmaning, förmodligen på grund av kulturella och språkliga skillnader samt olika grad av intresse och motivation för projektet. För att mildra detta undertecknar deltagarna ett löfte om att delta i de aktiviteter som äger rum i trädgården. Under de senaste månaderna har man under möten utvärderat deltagandet av varje person som är i gruppen. I år används en ny metod på mötena, deltagarna är de som kallar till mötena, leder dem och fattar beslut om projektet. Det finns ett hot mot projektet eftersom avtalet med Fundoma ännu inte har slutförts. Det skulle vara svårt att hitta en annan plats som människor kan gå till. Med tanke på deltagarna och de begränsade möjligheterna att finansiera projektet för att täcka kostnader är det nödvändigt att marken är tillgänglig till fots eller med cykel.

Allmänna överväganden

Det är mycket viktigt med platsen för trädgården i stadsdelen Oviedo kommun, att det finns möjlighet för deltagarna kunna gå till platsen. Den inverkan som projektet och de olika aktiviteterna har är av stor betydelse för deltagarna. De framhäver också värdet av att trädgårdsmästarna som deltar i odlingen med arbetsterapi och en mötesplats som underlättar för ett nätverk av kontakter och vänskap i saknad av familj och sociala nätverk. För var och en av dem är det en möjlighet att kunna gå till en plats och utveckla sociala färdigheter med lokalbefolkningen och från andra länder. På samma sätt får man genom besöken visa sin kunskap och erfarenhet i trädgården, såväl som inom andra områden. Det handlar alltid om att ha förtroende för att utbyta åsikter och personliga erfarenheter. I det här fallet är det viktigt att markera kvinnornas roll i trädgården, många av dem är utan arbetslivserfarenhet men med många kunskaper, särskilt när man arbetar med att odla och tillagar grönsaker. Huertas Acoge värderar färdigheter och förmågor som förbättrar deras självständighet och självkänsla och underlättar deras integration och anställbarhet.

Kunskap/attityder/kompetens/utbildning:

För att utveckla initiativet är det viktigt att ha ett samordnat och tvärvetenskapligt team med utbildning och erfarenhet inom ekologisk odling och projektledning. Personer med färdigheter att skapa nätverk med andra organisationer som har liknande mål och projekt som de kan samarbeta med, samt personer med initiativ, självständighet och kommunikationskapacitet som kan koordinera, leda och anpassa projektet till förhållandena varje år. Det är viktigt att ha grundläggande utbildning inom ekologiskt jordbruk samt resurser och ett nätverk av lämpliga kontakter för utbyte av kunskap och erfarenheter som kan berika projektet Det är också viktigt att ha utbildning i projektledning samt användningen av verktyg för att sprida den, inklusive användningen av sociala nätverk, kommunikation med media etc. Samtliga frivilliga föreningar får årlig utbildning i frågor som rör invandring. Frivilliga i projektet får också utbildning i ekologisk odling tillsammans med projektets deltagare.

TOP