DIE INFORMATIONEN SIND AUF SCHWEDISCH UND ENGLISCH VERFÜGBAR.

Vägledande handbok för migranter

Människor har rätt till politisk asyl och i Sverige anges asylskälen vara bl.a. att fly från sitt hemland på grund av förföljelse, att vara alternativt skyddsbehövande på grund av risk för dödsstraff eller kroppsstraff eller att ha särskilt ömmande omständigheter knutna till individens hälsa. Invandring kan också vara på grund av arbetssökande, anhöriginvandring, återvändande emigranter och adoptering. Termen avser huvudsakligen personer med permanent uppehållstillstånd och som har, eller kan få medborgarskap. 

Det är oklart om termen omfattar illegala invandrare d.v.s. personer som vistas i landet permanent utan uppehållstillstånd och personer med hinder för verkställighet för utvisning. Generellt gäller inte termen för asylsökande som väntar på beslut eller personer med tillfälliga uppehållstillstånd t.ex. gästarbetare, internationella studenter och EU-migranter. En nyanländ är en invandrare, vanligtvis en flykting, som har fått uppehållstillstånd och är därför inte längre en asylsökande samt har rätt till uppstartande aktiviteter

I Sverige har personer med uppehållstillstånd samma rätt till vård som svenska medborgare medan asylsökande, irreguljära migranter och papperslösa har rätt till akutvård och mödravård.

Enligt svensk lag måste landsting och kommuner erbjuda hälsovård till alla invånare inom reg-ionen. Utöver de svenska medborgarna så har de med uppehållstillstånd också tillgång till häl-sovården. Personer som har sökt asyl har till viss del tillgång till den svenska hälsovården och sedan juli 2013 gäller samma regler även för personer som håller sig gömda i Sverige och papperslösa.

Alla barn har rätt till sjukvård oavsett medborgarskap. Asylsökande är erbjudna en gratis häl-soundersökning vid ankomst i Sverige och illegala invandrare samt odokumenterade personer kommer erbjudas samma sak när de söker vård. Personer som uppehåller sig i Sverige utan uppehållstillstånd har även rätt till akutvård, tandvård, mödravård, barnmorskevård, preven-tivmedels- och abortrådgivning och infektionssjukvård.

Asylsökande och odokumenterade barn under 18 år har rätt till sjukvård och tandvård med samma förutsättningar som andra barn i landstingets region. Asylsökande som inte förstår svenska har även rätt till en tolk under läkarbesök. Denna tjänst är gratis. I många landsting erbjuds hälsovård i flera olika språk, information om detta hittar man på landstingets websida och ibland på vårdcentralens egna websida.

Om du vill arbeta i Sverige och kommer från ett land som inte är del av EU/EES eller Schweiz, måste du ha arbets- och uppehållstillstånd. För att starta eget företag eller bli delägare i ett fö-retag behöver du uppehållstillstånd. Om du har haft uppehållstillstånd i minst fem år i ett EU- land men inte är EU-medborgare kan ansöka om att få ställning som varaktigt bosatt i det landet.

Varaktigt bosatta har vissa rättigheter som liknar de som EU-medborgare har. Om du avser att bosätta dig i Sverige, måste du registrera det hos Skatteverket. Denna registrering kallas för folkbokföring.

Svenska utbildningsväsendet kortfattat:

Ditt barn kan gå i förskola från den dagen barnet fyller 1 år. Lek är en viktig del i förskolan.

Hösten 2018 stiftades det en lag som gör det obligatoriskt för barn från 6 år att börja i förskoleklass.

Förskoleklass är en egen skolform som innehåller mycket kreativt arbete och lek, förskoleklassen är gratis. Denna skolform är obligatorisk. Alla barn går i grundskolan från ungefär 7-års ålder. Grundskolan är obligatorisk och är 9 årskurser.

De flesta ungdomar går därefter 3-årigt gymnasium. Nyanlända som har permanent uppehållstillstånd har rätt att börja gymnasiet innan vårterminens slut, det år de fyller 20 år. För asylsökande är gränsen det år de fyller 18. Men det finns särskilda krav på godkända betyg från tidigare utbildning. Gymnasieskolan förbereder eleverna till vidare studier på högskola eller universitet eller för arbetslivet utan vidare studier.

Olika myndigheters ansvar i migrationsprocessen.

Migrationsverket är inte enbart en länk i migrationskedjan utan har även ansvar att hålla ihop kedjan.
Myndigheter som är berörda av migrationsprocesser:

 • Svenska ambassader och konsulat utomlands som tar emot visumansökningar samt arbets- och uppehållstillstånd.
 • Polisen som har ansvar för gränskontroller och för individer som inte vill lämna landet självmant.
 • Migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen till vilka Migrationsverkets beslut kan överklagas.
 • Länsstyrelserna ansvarar för att det finns förberedelser och kapacitet hos kommuner-na att ta emot nyanlända. Länsstyrelsen ska även koordinera arbetet med att ge asylsökande meningsfulla aktiviteter i ett tidigt skede under väntetiden.
 • Kommunerna, tar emot asylsökande som har fått uppehållstillstånd och har ansvar för att ta emot både asylsökande ensamkommande barn och barn som har fått uppe-hållstillstånd.
 • Landstinget har ansvar för asylsökares hälsa.
 • Icke-statliga organisationer och hjälporganisationer kan bland annat erbjuda stöd för asylsökande.
 • Barnombudsmannen, Länsstyrelsen, Socialstyrelsen, kommunerna och landstingen samarbetar vid mottagandet av ensamkommande barn.

Experimentella studier har visat sig effektiva i att påvisa diskrimineringens existens. Vi vet med all säkert att diskriminering förhindrar många människor att få ett meningsfullt arbete och bra lön, som de skulle ha fått annars. 

Åtminstone har omfattande diskriminering påvisats i den svenska bostadsmarknaden. Vid en studie skickades intresseanmälan till en utannonserad hyreslägenhet med tre fiktiva personer: Maria Andersson, Erik Johansson och Mohammed Rashid. Medan Maria fick vidare kontakt eller besked att komma på visning i 53 procent av fallen och Erik i 41 procent, fick Mohammed endast det i 18% av fallen.

Resultaten från studierna visar effektivt att diskriminering existerar men är svåra att tyda. Exempelvis hur stor del av skillnaden i arbetslöshet mellan svenskfödda och utlandsfödda är på grund av diskriminering eller av andra faktorer.

Country information guide

People are entitled to political asylum and in Sweden this may be caused by refugees (the risk of persecution in the country of origin), the need for protection (if the person is fleeing from war or risk of death penalty or physical punishment in the home country. In particularly adverse circumstances, (e.g. serious disease.) Immigration can also be required for reasons such as looking for work, family migration, returning emigrants and adoption. The term mainly refers to people with permanent residence permits and who have or can get citizenship.

It is unclear whether the term also includes illegal immigrants, i.e. people who are permanently in the country without a residence permit, and people with impediments to enforcement against expulsion. The term generally does not refer to asylum seekers who await decisions or people with temporary residence permits. For example, guest workers, international students and migrants. A new arrival is an immigrant, usually a refugee, who has been granted a residence permit and is therefore no longer an asylum seeker, but still has the right to start-up activities.

In Sweden, people who have been granted a residence permit are entitled to care to the same extent as Swedish citizens, while asylum seekers, irregular migrants and paperless are entitled to non-waiting care, such as emergency care and maternity care.

According to Swedish law, county councils and municipalities must offer healthcare to all residents of the county council. In addition to those who are Swedish citizens, those who have obtained a residence permit also have access to adequate Swedish health care. People who have applied for asylum in Sweden can take part of the Swedish healthcare to a certain extent and since July 2013 the same rules apply for those who stay hidden in Sweden and for the paperless.

All children have the right to health care regardless of citizenship. Asylum seekers are offered a free health examination upon arrival in Sweden and illegal immigrants and undocumented people will receive the same offer when they seek care. People who reside in Sweden without a residence permit also have the right to emergency medical and dental care, maternal health care, care for abortion and pregnancy, contraception counselling and care in connection with infectious diseases.

Asylum seekers and undocumented children under the age of 18 are entitled to healthcare and dental care on the same terms as other children in the same county council.

Asylum seekers who do not understand Swedish also have the right to have an interpreter present during the doctor's visit. This service should be free of charge. In many county councils, healthcare is offered in several languages, information on this can be found on each county council's website and sometimes on the health centres’ own websites.

If you want to work in Sweden and come from a country that is not a part of the EU/EEA or Switzerland, you must have work and residence permits. You also need a residence permit to start or run your own business or become a part owner of a company. If you have had a residence permit for at least five years in an EU member state but are not an EU citizen, you may be able to obtain the status of long-term resident in that country.

Long-term residents have certain rights which are similar to those of EU citizens. If you intend to reside in Sweden, you shall register at the local Tax Office. This process is called folkbokföring.

The Swedish education system in brief:

Your child can attend preschool from the time he or she is 1 year old. Play is an important element of preschool.

There is a new law from autumn 2018 for children from the age of six. It is compulsory for children to begin a preschool class.

Preschool class is a separate type of school that involves a large component of creative work and play. Preschool class is free of charge. Preschool class is a compulsory type of school. All children attend comprehensive school from about the age of 7. Comprehensive school is compulsory, and compulsory schooling applies for years 1-9.

Most young people then attend upper secondary school for three years. New arrivals who have received a permanent residence permit are entitled to begin their upper secondary education before the end of the spring term in the year they turn 20; for asylum seekers this limit is the year they turn 18. However, there are also certain requirements for recognised grades from earlier education. Upper secondary school prepares pupils for university or University College, or for going on to employment without further education.

Responsibilities of different authorities in the migration process.

The Swedish Migration Board is not just a link in the migration chain - their task is also to keep the chain together.

The authorities in Sweden that are affected in various ways by migration work are:

 • The Swedish embassies and consulates abroad, who receive applications for visas, work and residence permits.
 • The police, who are responsible for border control and for people who do not leave the country by themselves.
 • The migration courts and the Migration Court of Appeal, to which the Migration Board's decision can be appealed county administrative boards, which shall work to ensure that there are preparedness and capacity of the municipalities to take on newly arrived and unaccompanied children. The county administrative boards are also tasked with coordinating the work with early efforts for asylum seekers to make the waiting time more meaningful.
 • The municipalities, which receive asylum seekers who have been granted a residence permit and have a responsibility for receiving both asylum-seeking unaccompanied children and children who have been granted a residence permit.
 • The county councils when it comes to care for asylum seekers
 • NGOs and aid agencies, which can, among other things, provide support for asylum seekers.
 • The Children's Ombudsman, the county administrative boards, the National Board of Health and Welfare and Sweden's municipalities and county councils that cooperate in the reception of unaccompanied children.

Experimental studies have proven effective in demonstrating the existence of discrimination. We know with almost complete certainty that discrimination prevents many people from getting a meaningful job and a good salary that they might otherwise have received.

At least as extensive discrimination has been experimentally demonstrated in the Swedish housing market. A similar study sent expressions of interest to advertised rental apartments from three fictional persons: Maria Andersson, Erik Johansson and Mohammed Rashid. While Maria was invited to continued contacts or to appear in 53 percent of cases and Erik in 41 percent, the same was only true in 18 percent of cases for Mohammed.

The results of experimental studies are effective in demonstrating the existence of discrimination. But they are difficult to translate into, for example, estimates of how much of the total employment gap between domestic and foreign-born people is explained by discrimination or by other factors.

OBEN